Коловрт - Исар, Штип

Скулптури на кои е прикажан симболот Космичко тркало (Коловрт)

Локација: Исар, Штип, Република Македонија

Координати (приближно):

41.738488,22.187677

Google map врска

Фото: А.С. април, 2011 година.

Кликнете на сликите за целосен размер!

Слики со симболот Коловрт

Коловрт значење

Коловрт - можно значење

Mакедонски документи

Sculptures with the symbol - Cosmic Wheel (Kolovrt)

Location: Isar, Stip, Republic of Macedonia

Coordinates (aproximate):

41.738488,22.187677

Google map link

Potographed by: A.S. April, 2011.

Click on the images to enlarge!

Photos wit the symbol Cosmic wheel

Kolovrt - meaning

Kolovrt - meaning 2

No comments: