La Macedoine

Picture called “La Macedoine”. On the flag it is written “Macedonia for the Macedonians“.

Click on the image to enlarge! Photo 2

Припишано знаме на Македонија. На знамето е напишано "Македонија на Македонците"

Брошура од Васил Главинов „Македонија и каде е надежта“ (Софија 1902) како дел од револуционерното движење на македонската емиграција во Софија

No comments: