Eumenes of Cardia

Исечок од една научна статија напишана од професорот Јуџин Борза во 1987 година. Преводот на МАКЕДОНСКИ е од десната страна.

Ете како еден грк кој им служел и на Филип и на Александар сепак не смеел ни да помисли дека му следува нешто во Кралството на МАКЕДОНЦИТЕ.
Eumenes of Cardia was Alexander's secretary and one of the few Greeks on the king's staff. Following Alexander's death Eumenes emerged as one of the contending Successors, but not for the sake of the throne; our sources make clear, that, as an ethnic Greek, he had no claim to power in a struggle among Macedonians.18 Eumenes, who had served both Philip and Alexander, remained an Argead loyalist, and, during the confusion of Alexander's succession, pledged his services to the surviving members of the royal family.19 In an attempt to

18. The ethnic prejudice against Eumenes is manifest; e.g., Plut. Eum. 3.1; 8.1; 18.1; Diod 18.60.1-3,62.7 and 19.13.1-2.
19. E.g., Plut. Eum. 13.1; Diod. 18.58.4.

"Еуменес од Кардиа беше секретар на Александар и еден од ретките Грци помеѓу блиските офицери на кралот. По смртта на Александар Еуменес се појави како еден од можните наследници, ама не за тронот; нашите извори се јасни дека, како етнички Грк, тој не можеше да има побарувања за врвот на моќта во борбата помеѓу МАКЕДОНЦИТЕ.(18) Еуменес, кој им служеше подеднакво на Филип и Александар остана верен кон Аргеадите, и во збрката околу наследникот на Александар, тој им служеше на преживеаните членови на кралското семејство.(19)..."

18. Етничката предрасуда против Еуменес е јасно изразена, на пример кај Plut. Eum. 3.1; 8.1; Diod 18.60.1-3, 62.7 и 19.13.1-2.
19. Ha пример, Plut Eum. 13.1; Diod. 18.58.4.

Borza, Eugene N. "The Royal Macedonian Tombs and the Paraphernalia of Alexander the Great" Phoenix, Vol. 41, No. 2 (Summer, 1987), p. 110.

Подготвено од Sveti Pavle

No comments: