Карта од календар Илинден 1926

Карта на Македонија од календарот Илинден за 1926 година.

Картата е обвиена со венец од дабови листови, а над неа има војник кој кине синџир (преносно робство).

Над картата стои текстот"Независна Македонија", а под неа "Календар Илинден"

Кликенете на сликата за целосен размер!

Cick on the image to enlarge!

No comments: