Порекло Словена - Фрањо Баришиќ

"Македонците на Александар Велики биле Словени, зборувале на ист јазик на кој и денес зборуваат - Македонците, Траките и Мизите, зборувале на ист словенски јазик"

"The Macedonians of Alexander the Great were Slavs, spoke the same tongue in which the citizens of todays Macedonia speak today. Generally the Macedonians and the Mizi, spoke the same slav language."

Фрањо Баришиќ, I Порекло Словена CXLVIII; Mauro Orbin, La Raghezza dei Slavi, 168; Украдена Историја, Д-р Петар Поповски, стр 361-362

"Во древниот пишан документ Московски Анали изрично се тврди дека Русите, односно Московитите, кои потеекнувале од македонските простори, имале ист јазик со Античките Македонци, кои покрај со останатите земји, владееле и со Египет 276 години..."

"In the ancient written monument "Moscow chronicles" it is explicitly claimed that the Russians i.e. the Moscowians that originate from the Macedonian teritories, have the same language with the Ancient Macedonians, who besides the other countries rulled Egypt for 276 years..."

Фрањо Баришиќ, I Порекло Словена CXLIX; Украдена Историја, Д-р Петар Поповски, стр 361-362

No comments: