Максимилијан Брандајс - цитати

Цитати за Македонците и македонското прашање од Максимилијан Брандајс (Maximilian Brandeisz), претседател на Здружението на воените инвалиди на Виена и Претседател на Централното Здружение на воените инвалиди на Австрија, пратеник во Австрискиот Бундесрат, во одговор на прашањата од анкетата од весникот "Балканска федерација":

"...Зашто сегашното решение на македонското прашање не само што е спротивно на принципите на правдата и на слободата, туку е и иронизирање на принципите на вистинската хуманост. Владеачката реакција ги презема најисконските права на малцинствата (невидените страдања на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се доказ за тоа) и крваво ги задушува сите нивни барања."

"...Car la solution actuelle de la question macedonienne est non seulement contraire aux principes de la justice et de la liberte, mais aussi une ironie aux principes de vraie humanite. La reaction dominante est toujours desireuse de mepriser les droits les plus primitives des minorities (les souffrances inouies du peupe macedonien en sont les prauves) et de reprimer d`une facon sanglante toutes leurs revendications."

No comments: