New York Tribune -Sep 7 1908

Macedonians noted in New York Daily Tribune

Otomans celebrate

"There were Turks, Armenians, MACEDONIANS, Syrians, Bulgarians, Albanians and a few Greeks..."

September 7th 1908

Click on the image for full page!

Македонците спомнати во Њујорк Дејли Трибјун

Отоманците прославуваат
"Имаше Турци, Ерменци, МАКЕДОНЦИ, Сиријци, Бугари, Албанци и неколку Грци..."

7 септември, 1908

Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер!

No comments: