Горна Џумаја - 12 02 1934Photo of a Macedonian Meeting held at the town square in Gorna Djumaya-Blagoevgrad on 12 February 1934.

The banner clearly says: "MACEDONIANS COUNT ABOVE ALL ON YOURSELVES!"

Фотографија од Македонски Собор-Митинг одржан на плоштадот во Горна Џумаја-Благоевград на 12 февруари 1934 година.

На натписот јасно се чита: "МАКЕДОНЦИ РАЗЧИТАЙТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА СЕБЕ СИ!" или "МАКЕДОНЦИ СМЕТАЈТЕ ПРЕД СЕ НА СЕБЕ СИ!"

No comments: