Карта од календар Илинден

Карта на Македонија од календарот Илинден за 1927 година. Над картата стои грбот на Македонија и текстот "Независна Македонија", а под неа "За неа ние се бориме, за неа ние умираме"

1 comment:

Anonymous said...

Издавач, место и година на издавање? Вака претставено нема никаква историска вредност без тие податоци.