Македонија старога века

"Старите грчки историчари, кои најмногу служат како извор за историјата на Македонија, имале обичај да ги менуваат географските називи и личните имиња на другите народи и да ги дотеруваат според Грчкиот начин на изговарање, па затоа денес е тешко да ce најдат вистинските називи на тие преиначени топоними и имиња"

Ж. Петковиќ (српски историчар), "Македонија старога века", стр. 1, (цит. според Христо Андоновски, цит. дело, стр. 22)

No comments: