Macedon and Germany

Macedon and Germany

"Macedon and Germany" is a scholarly article written by Edward C. Echols from the University of Alabama in 1949. In it using ancient historical facts and modern scholarly works he paints a very good comparison between the situation in ancient Macedonia after its defeat by Rome and post-WWII Germany.

"Македонија и Германија" е научен труд напишан од Евард Ц. Еколс од Универзитетот во Алабама, во 1949 год. Во него, употребувајќи историски факти од антиката и модерни научни трудови тој прави многу добра споредба помеѓу ситуацијата во која се најде древна Македонија по поразот од Рим со онаа во Германија после Втората Светска Војна.

No comments: