Гулабици - Требениште

Златни обетки од типот гулабици, откриени на Tребенишко Kале, Р. Македонија. III-II век п.н.е.

No comments: