Turkish Punishments

Македонците спомнати како засебен народ, различен од Грците и Бугарите во 1890 година!

The Omaha Daily Bee,

Sunday, June 20, 1890

Turkish Punishments

"...The Christians, a heard of Greeks, Bulgarians and Macedonians..."

Click on the image to read the whole article!

Сабота, 20 Јуни, 1890

Турски казни

"...Христијаните, Грци, Бугари и Македонци..."

Кликнете на сликата за да го прочитате целиот артикл!

No comments: