Slovenski Narod

Артикли од весникот "Slovenski Narod" за Македонија и Македонците, откриени од Misirkov:

"Интересот за објавеното предавање за положбата на Македонија во Љубљана беше огромен. Како пак беше непријатно изненадено многубројното граѓанство кога ја најде салата кадешто требаше да се предава, затворена, со објава дека предавањето е забрането... Таа забрана во сите кругови направи најмаќен впечаток и силно огорчување.... Немало никаква политичка заднина... да се пробуди сочувство во човекољубивите срца за страдалните Македонци и да собере помош за нивната сиромаштија."

"Slovenski Narod" 283, 7. XII. 1903, стр. 3

"Бурите се Германи, а Македонците пак се Словени... и нам на Словенците ни се забранува да им потпомогнуваме во таа благородна и човекољубива замисла само заради тоа што Македонците се наши крвни браќа"

"Slovenski Narod" 283, 7. XII. 1903, стр. 3

No comments: