Клеопатра зборувала на македонски

Клеопатра зборувала на македонски јазик

Клеопатра зборувала на македонски јазик

Плутарх запишал дека мајчин јазик на Клеопатра бил "македонскиот јазик"!

Античките историчари различно ја опишувале Клеопатра. Еврејскиот историчар Јосиф Флавиј пишува за неа во негативен контекст, што е и разблирливо ако се знае дека таа владеела со Јудеја. Меѓутоа, грчкиот историчар Плутарх во својата биографија за Марко Антоние пишува само пофални зборови за неа. Притоа, тој наведува дека Клеопатра зборувала голем број јазици Link

No comments: