Нова Македонија - 10 12 1944

Нова Македнија, Орган на народно ослободителниот фронт

Година I Број 12, Скопје, недела, 10 Декември, 1944

No comments: