Во заштитa на незaвисна Македонија

Извадок од весникот Македонскiй Голосъ (Македонски Глас) издаван од македонскита колонја во Петроград. 8 Јуни 1915 ?
Можете да го видите македоското знаме според колонијата, статијата "Во заштитa на една незaвисна Македонија" и краток текст од Борис Сарафов

Article in the newspaper Macedonian Voice, published in Petrograd, Russia by the macedonian colony.

No comments: