Macedonian helmet - Trebenishta

Macedonian helmet, VI century B.C.

Found at Trebenishte, Ohrid, Republic of Macedonia


Click on the image to see it in full size

Македонски шлем, VI век пред н.е.

Најден кај с. Требеништа, Охридско, Република Македонија


Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер. фото 2, фото 3

No comments: