Macedonian helmet - Progon, Bukri

Macedonian helmet, Bronze age

Found at Progon, Bitola, Republic of Macedonia

For full size click on the image

Македонски шлем, VI век п.н.е.

Најден кај Прогон, Букри, Битолско, Република Македонија

Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер

No comments: