Македонски јазик 1923

Официјален грчки документ - Македонски јазик 1923

Официјален грчки документ- Македонски јазик 1923 г.

Документот е официјален договор од Воденскиот Јавен Нотар , во 1923 година, меѓу македонски жители на село Платани и грчката држава, за купување на земја и имоти од државата во село Платани, кое е основано во 1907 од жителите на Пожарскиот регион кои таму се доселиле.

Мината година општината Воден празнуваше 100 години од основањето на селото. Покрај останатите информации, напишани на овој договор во местото означено со двете црвени стрелки (види слика) го пишува следново: “... втората страна во овој договор помеѓу бројот единаесет и бројот четириесет и девет, која не го знае Грчкиот, а единствено МАКЕДОНСКИОТ (јазик), се претставуваат заедно со нивниот најмен преведувач, по своја волја и убедување, личноста која јас ја знам како г-дин Теодор Тсиоку, сопственик на земја и жител на Воден, кој положи заклетва врз Светото Писмо како што е побарано по закон, дека ќе направи вистинит и точен превод од Грчки на МАКЕДОНСКИ, и обратно, за договорните страни, за сведоците и за мене ...“

The document is an official contract by a Voden Notary Public, in the year 1923, between the Macedonian villagers of Platani and the Greek State, for the purchase, from the State, of lands and properties in Platani village, which was founded in 1907 by people who moved from Pozarsko region. This year the Municipality of Voden celebrated the 100 years anniversary of the founding of the village.

“…..the second of the contracting parties between number eleven and number forty nine who do not know the Greek but only the Macedonian (language), they presented themselves together with their own hired translator, of their choice and trust of beeing able to do so, person that I know as Mr. Theodor Tsiokou, land-owner and a Voden resident, who took oath in front of me on the Holy Bible as by law is requested, that he is going to make a sincere and true translation from the Greek to the Macedonian, and the opposite, to the contracting parties, the witnesses and to me…..”

Преземено од Братот

No comments: