Американски попис од 1920 година

Официјални податоци од Американскиот попис во 1920 година.

Предмет на интерес:

NATIVITY AND MOTHER TONGUE.
Place of birth of each person and parents of each person enumerated. If born in the United States, give the state or territory. If of foreign birth, give the place of birth and, in addition the mother tongue. (See instructions.)

PERSON.
Place of birth. 19 Mother tongue. 20
FATHER.
Place of birth. 21 Mother tongue. 22
MOTHER.
Place of birth. 23 Mother tongue. 24






































































* Македонците се декларирале како такви според својата татковина и според македонскиот јазик кој го говореле.

Превземено од Bratot

No comments: