Антички Македонци = Најстари Словени

Интересни извдоци од книги во кои имплицираат дека Македонците се староседеци на овој простор и дека античките Македонци се најстар словенски народ.

"Македонjаните...вероjатно биле народи од словенско потекло." - Jован Гавриловиќ, "Малъiй Земълъописъ княжевства Србiе и турскогъ царства у Европи за основне србске школе", Београд, 1850, стр. 51

" Македонците се наjстари Словени на ова илирско трополе...тоj народ стои во средината меѓу Србите и Бугарите. " - Петар Драгашевиќ, "Географиjа за средње школе", Београд, 1871, c. 162-163

"Кога се појавил славниот македоно-словенски цар Александар, албанскиот крал Карел ги испратил своите два капетани да го пресретнат. Тие му се претставиле на големиот словенски цар Александар со зборовите "Добро ни дојдовте, цару Александар!", Откако го прочита ова, Гани-беј го запраша шехот:,, Кој народ најпрво ги има населено бреговите на Белото Море: албанскиот или словено-македонскиот?На ова прашање од бејот, шехот одговорил:,,Најпрво овде се населиле македонските словенски народи и од нивното доаѓање до денес имаат поминато цели 2600 години, а тоа е 200 години пред населувањето на албанскиот народ." - Исаија Мажовски, Спомени, Софија, 1922 година

"Многупочитувани господа, македонскиот народ е словенски народ од пред 2600 години, кој бил доведен во Македонија од царот Каран, кој, исто како Филип и Александар, бил чист Словен..." - Исаија Мажовски во неговиот говор одржан на бродот Рицар, за време на пловидбата по Дњепар, Русија, во 1888 година.

"...jужниот дел на Балканот го заземаат Македонците, кои се потомци на наjстарите Словени, и кои беа во Тракиjа уште пред Христа. Од север ги граничи шар Планина, од исток Родопите, од jуг Белото Море и Тесалиjа, од Запад Епир и Jужна Албаниjа. ..." - Земљопис Србиjе и Турскe за основне српске школе, Београд, 1872, стр. 35

No comments: