Македонскиот грб од 1842 година

Македонскиот грб во Оставината на Људевит Гај. Од оcтавината на Људевит Гај е земен грбот на Македонија, кој како што се гледа е многу сличен на фојничкиот, бидејќи од таму бил и копиран. Разликата е само што овде ги нема лентите а наместо нив натписот Macedoniae е напишан со ракописни букви и на страна. Амблемот е жолт лав со круна на главата на црвена позадина.

No comments: