Македонски грб од 1595 година

Македонски грб од грбовникот на Корениќ-Неориќ од 1595 година. Страна VI

По лондонскиот, ова е втор најстар зачуван македонски грб од илирските грбовници.

Грбот претставува жолт исправен лав со круна на главата поставен на црвен штит со поголема круна над него

Во грбовникот се прикажани 11 земски грба на земјите на јужнословенски народи.

Два општи грбови грб 1, грб 2.

No comments: