Македонски грб, крај на XVI век

Македонски грб, Илирски гербовник на Обштеството на лондонските антиквари

Жолт лав на црвен штит

Крај на ХVІ век

Coat of Arms of Macedonia from the Society of Antiquaries of London

Yellow lion on a red shield

Late XVI century.

No comments: