Македонскиот грб од 1692 година

Павле Ритер Витезовиќ, во вториот дел од својата стематографија, спомнува дека Македонија има два други грба, едниот со блазон: големо куче, а другиот: исправена тојага меѓу два воловски рога. Овие мотиви можат да се видат на картата на Винченцо Коронели од 1692 година.

Pavlo Ritter Vitezovic, in the second part of his Stematographia mentions that Macedonia had two more Arms, one a great dog, and the other a baton between bulls horns. These motifs can be seen on Vincenzo Coronelli 1692.

No comments: