Општа Древна Историја на Славјаните

"Името Славјани постои од дамни времиња. Главно племињата Мизи и Македонци се состоеле од Славјани. Земјата се нарекувала Славинија. И првите староседелци на таа земја коишто биле Пелазгите, несомнено, според испитувањата на г. Чертков - Пелазго-Тракијските племиња коишто самите се нарекувале Славјани... Како натамошна потврда за тоа дека Македонците всушност биле и Славјани, може да послужи и следново: по распадот на Македонската империја, околу 320 п.н.е., кон Балтичкото море се преселиле многу од нив во нови населби под име Бодриче(и), и го чувале до самиот крај грбот на Александар Македонски, што го прикажуваше Букефал со Орел. Наскоро потоа еден дел се преселил во Илмењ и Ловат. Македонците имале доволно поводи да се нарекуваат славни" - Општа Древна Историја на Славјаните и Славјанo-Русите, Григориј Иванович Классен 1854, стр.18,19 Линк

No comments: