Coins, Philip II of Macedon

Тетрадрахма од Амфиполис - 359-336 п.н.е. за време на владеењето на Филип II Македонски, искована во чест на победата на Филип на Олимписките игри во 356 п.н.е. Олимпискиот бог Зевс (Филип II ?) / коњ и коњаник со копје (Александар III Македонски како момче?)

Silver Tetradrachm 359-336 BC made in hounour of Philip II victory at the Olypic Games. Head of god Zeus (Philip II ?) / horse and a horsemen with a spear (Alexander III as a boy?) and the text ФIΛIП ПOY


Златна статира од околу 359-336 п.н.е. oд времето на владеењето на Филип II Македонски. Аполон / кочија, ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Gold stater, 359 - 336 B.C. Apolo / chariot, ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
Златна статира од околу 359-336 п.н.е. oд времето на владеењето на Филип II Македонски. Аполон / коњ и коњаник

AR 1/5 Tetradrachm, Philip II 359 - 336 B.C. Head of Apollo right, wearing tainia / Youth on horseback rightЗлатна статира од околу 359-336 п.н.е. oд времето на владеењето на Филип II Македонски. Херкул / лак, боздоган, тризабец, ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Gold stater, 359 - 336 B.C. Heracle / bow, Heracles cub, trident, ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
Бронзена монета, 359-336 п.н.е. за време на владеењето на Филип II Македонски. Аполон / коњ и коњаник

Bronze coin, 359-336 BC during the reign of Philip II of Macedon. Head of Apollo / horse and a horseman
Виолета Ачковска и Никола Жежов „Предавствата и атентатите во македонската историја“, 2004 година:

„Со финанасиската реформа на кралот Филип II во македонската држава била воведена златна монета - статер. Филип е првиот македонски владетел што ковал златни пари. Пуштањето во оптек на златни монети имало големо значење за развитокот на македонската трговија и придонело за економското стабилизирање и издигнување на македонската држава. Македонскиге златни статери биле насекаде барани. Со тоа, биле создадени услови за јакнење и проширување на економското и политичкото влијание на македонската држава и надвор од нејзините граници.“

No comments: