Macedonian shield - Katerini

Macedonian miniature shield with 16 ray macedonian syn on it, from the Tomb in Katerini, Aegean Macedonia (present day Greece) third quarter of 4th century.

Македонски минијатурен штит со македонско 16 крако сонце од Катерини, Егејска Македонија (денес Грција). Прва половина на IV век п.н.е.

No comments: