Вазна за вода - Демир Капија

Вазна за вода (Хидрија), пронајдена во Демир Капија Република Македонија. Датира од 420-400 година п.н.е. Според стилот се верува дека ја насликал уметникот од тоа време - Меидија.

Hidria, found at Demir Kapija, Republic of Macedonia. Dates back from 420-400 BC. It is bealived that it was painted by Meidia.

No comments: